Các mã Token’s Smart contract thường được sử dụng để thêm token trong ví Metamask

 

DRD: 0x366a242997C062F027E529514226c157E1E7F2D7

DSWAP: 0x6eDc42059256ccEb5699bBc6473D77FEeaf8F0F9

TEE: 0x503D70625ac236c23C3f50C372ffFa4854796bA0

BUSD: 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56

LIC: 0x3e900195B93423b8E7bdDD63d1d51c02fD18CCdf

BNB: 0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c

TWIN: 0xBC4421912214768aa1344ecEA3B4d521bC5C2F89

 


Để kết nối với mạng lưới BSC, anh em điền các thông tin như sau:

  • Network Name: Binance Smart Chain
  • New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/
  • Chain ID: 56
  • Symbol: BNB
  • Block Explorer URL: https://bscscan.com